Kutatás összefoglalás

A „Játszani is engedd szép, okos fiadat!” projektet megalapozó kutatási tevékenység összefoglalása

A 2012-13 tanév elején a konzorciumi partnerek átfogó kutatást végeztek a mentálhigiénia oktatásának országos helyzetéről.

A kutatás célja egy, a Nemzeti Alaptanterv célkitűzéseire épülő, de a kerettantervektől, a helyi tantervektől és a tankönyvektől független, többféle pedagógiai környezetben felhasználható tananyagrendszer létrehozásának indokoltságának felmérése az egészségnevelés témaköréhez tartozó ismeretek középiskolai tanításához és tanulásához.

A kutatásban résztvevő 37 intézmény kitöltött egy általános kérdéseket tartalmazó kérdőívet, majd a kiválasztott mintából 11 iskola az egészségneveléssel kapcsolatos kérdésekre is válaszokat adott.

A kutatás a bevont pedagógusok között végzett felméréssel a tanulók szükségletigényeit definiálta (ahogyan a pedagógusok látják), továbbá a pedagógusok csoportos foglalkozások vezetésére történő alkalmasságát, valamint a két érték egybeesési arányát.

A kutatás alapvetően az egyéni, online írásbeli kikérdezés módszerét alkalmazta, amit az írásban feltett szabadválaszos kérdések, interjúkérdések egészítettek ki. A törzskérdőív és a hozzá tartozó interjúkérdések, illetve a kiegészítő, speciális kérdőív és interjúkérdései külön, online felületen voltak kitölthetők. A feltáró módszerek eredményeképpen kapott adatok elemzése alapvetően leíró jellegű elemzési stratégiát indokolt. A pedagógusok szokásainak, attitűdjeinek és tevékenységeinek a feltárása írásbeli és szóbeli kikérdezés eszközével nem lett volna eredményesen megvalósítható.

Az elmezés során nagyobb minta és kevesebb kérdés segitségével lett vizsgálva a pedagógusok általános digitális-taneszköz- és tananyaghasználata, illetve kisebb minta és speciális, hosszabb kérdőív segitségével a mérési, értékelési tevékenységre vonatkozó jellemzők. A törzskérdőív válaszai kisebb részben a kutatási eredményekhez, nagyobb részben pedig a kutatási-fejlesztési folyamatokban használhatóak majd fel. A kutatás során feltárt adatok elemzése elsősorban leíró statisztikai módszerekkel történt, kisebb részben tartalmaz leíró jellegű összefüggés-vizsgálatokat, nem került sor többváltozós, komplex elemzések és különbözőség-vizsgálatok alkalmazására. Az online felületen történő kitöltést egyaránt indokolta a vizsgálathoz rendelkezésre álló idő, illetve az adatrögzítés pontatlanságának kisebb minta esetén szükséges mérséklése is.

A kérdőívek által felmért területek:

 • a vizsgált minta általános jellemzői
 • a vizsgált személyek által tanított tantárgyak, ahol már használtak digitális taneszközt vagy tananyagot
 • a vizsgált mint által képviselt intézmények általános jellemzői
 • digitális taneszközök és tananyagok felhasználási gyakorisága különböző tanulásszervezési helyzetekben
 • digitális taneszközökkel kapcsolatban becsült tanulói motiváció
 • a tanulók becsült motivációja és a rendszeresen használt eszközök száma közötti összefüggés
 • digitális eszöközök kihasználtságának becsült aránya az oktatási intézményekben
 • digitális taneszközök felhasználása különböző oktatási módszereknél
 • digitális taneszközökkel kapcsolatban használt jelzők leíró elemzése
 • digitális taneszközök fejlesztésében való közreműködés
 • az elmúlt időszakban történő tesztelői, fejlesztői közreműködés
 • digitális taneszközökkel kapcsolatos nézőpontok leíró és összehasonlító elemzése
 • digitális taneszközök elterjedésével és felhasználásával kapcsolatos problémák, illetve potenciális megoldásaik
 • digitális taneszközök fejlesztéséhez ajánlott tartalmi területek leíró elemzése
 • egészségneveléssel kapcsolatos kiegészítő kérdőív a 11 intézmény bevonásával

Az oktatási intézmények és számos gyakorló pedagógus bevonásával végzett felmérés alátámasztotta azt a feltételezést, hogy az intézményekben jelenleg megtalálható oktatási segédanyagok nem felelnek meg az új Nemzeti Alaptanterv által támasztott követelményeknek. A kutatásban résztvevő pedagógusok szinte egybehangzó véleménye alapján egy olyan pedagógiai és informatikai terv jött létre, amely a kutatás során feltárt problémák mindegyikére választ kínál.